TipTop Academy
Sight words ແມ່ນຄໍາສັບທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ເດັກນ້ອຍເຫັນເມື່ອພວກເຂົາອ່ານ. ຫຼາຍໆຄໍາທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການສະກົດຄໍາປົກກະຕິ. ໂດຍການຮຽນຮູ້ຄໍາເຫຼົ່ານີ້, ເດັກນ້ອຍ ...
loພາສາລາວ