ਟਿਪਟਾਪ ਅਕੈਡਮੀ
  • 26 ਦਸੰਬਰ, 2021
  • admin

ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ

English can be learned in many ways, however, there are certain ways English teachers can use to make the learning...

  • 24 ਸਤੰਬਰ, 2021
  • admin

ਔਨਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

A gateway of knowledge has been opened by the development of the internet. The process of learning how to speak...

  • ਸਤੰਬਰ 14, 2020
  • admin

A Parent’s Guide For Learning English With Your Kid

More often than not, the cheesiest and most generic quotes that you've been hearing since you were in kindergarten are...

ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ
pa_INਪੰਜਾਬੀ